eesti keeles english

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused 2016-2021 

1.   Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Selle tegevuse alla kuuluvad näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärk on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi, orienteerumist laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskust.

2.   Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Selle tegevuse alla kuuluvad muuhulgas erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest, teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3.   Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Siia kuuluvad tegevused, mis toetavad koostööd tulevaste tööandjatega: avaliku sektori ja ettevõtlusega. Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui ka välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine (sh tasu maksmine).

4.   Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Selle tegevuse alla kuuluvad koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui ka interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.

5.   Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui ka laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris. Näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).

Senised doktorikoolide tegevused, mille juhtimise, korralduse ja eelarve otsustavad ülikoolid individuaalselt.

 

 


Selgituseks:

Lühiajalist mobiilsust käsitletakse doktorikoolide raames vahendina eelnevalt loetletud tegevuste ellu viimiseks, mistõttu ei loetleta seda iseseisvate eesmärkidega tegevuseks. Individuaalseid toetusi doktorantidele (artiklite keeletoimetus, lähetused jms) ei ole selles perioodis võimalik kasutada.