eesti keeles english

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool on Tallinna, Tartu ja Helsingi ülikoolide koostööprojekt, mis ühendab eri uurimisgruppides ja ülikoolides tegutsevaid uurijaid ja eelkõige doktorante, et soodustada vastastikust infovahetust, korraldada loenguid, kursusi ja seminare ning aidata kaasa teadustööle, mis ületab seniste uurimisgruppide piirid. 

Doktorikool lähtub oma tegevuste planeerimisel Rektorite Nõukogu koostööleppest, milles on määratletud järgmised põhisuunad:

  1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine.
  2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine.
  3. Doktoriõppe ja tööturu vastastike seoste laiendamine.
  4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamiseks doktoriõppes.
  5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused.

Info lähenevate sündmuste kohta leiate alajaotusest "sündmused". Doktoritööde kaitsmiste kohta alajaotusest "kaitsmised" ning doktorikooli kuuluvate doktorantide teemadest saab ülevaate siit

 Aastatel 2016–2022 kuuluvad doktorikoolid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" (ASTRA) alla.

Doktorikoolid on kahe ASTRA projekti -  Tallinna Ülikooli TLÜ TEE  ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" (nr 2014-2020.4.01.16-0033) ja Tartu Ülikooli  PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027) - alategevus. Projekte finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Doktorikoolide rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022.