eesti keeles english

Doktorikoolist

 Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool on Tallinna, Tartu ja Helsingi Ülikooli koostööprojekt, mis pakub doktorantidele erinevaid võimalusi pühendumiseks teadus- ja õppetööle ning doktorantuuri edukaks läbimiseks. Doktorikool ühendab eri uurimisgruppides ja ülikoolides tegutsevaid uurijaid ja eelkõige doktorante, et soodustada vastastikust infovahetust, korraldada loenguid ja seminare ning aidata kaasa teadustööle, mis ületab seniste uurimisgruppide piirid. Doktorikool ei tee teadusuuringuid, kuid seda tehakse doktorikooliga assotsieerunud teadusüksustes. Doktorikool ei omista doktorikraade, kuid seda teevad doktorikooliga assotsieerunud ülikoolid.

 

Projekti Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool tegutsemise aeg on 01.09.2009 kuni 31.08.2015 ja sellele on antud struktuuritoetusi summas 1 277 700 eurot (19,9 mln krooni). Projekti „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ rahastamist Euroopa Sotsiaalfondist vahendab SA Archimedes. Projekti koordinaatoriks on Tallinna ülikool.

 

Doktorikool korraldab ja toetab oma eesmärkide elluviimiseks mitmesuguseid tegevusi:

1. Talve- ja suvekoolide, intensiivkursuste ning teiste doktorantidele suunatud ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.

2. Doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete uurimisprojektide ettevalmistamise, läbiviimise ja osalemisega seotud tegevused.

3. Doktorantide õppetöö ja juhendamisega seotud tegevused: stipendiumid doktorantidele, Eesti ja välis(kaas)juhendajate kaasamine (nt visiidid Eestisse) ja doktorantide lühiajalised visiidid (kaas)juhendaja juurde ning doktorantide osavõtt konverentsidest.Teadusartiklite toimetamine ja tõlkimine.

4. Ühtse dissertatsiooni kaitsmise standardi väljatöötamine.

5. Doktorantide ning juhendajate õpetamis- ja juhendamisalast pädevust tõstvate koolituste korraldamine.

6. Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste väljatöötamine või olemasolevate kursuste arendamine (sh välisõppejõudude kutsumine).

7. Teaduse ja doktorikoolide populariseerimine.

8. Tegevused erialase Eesti teaduskeele ja -terminoloogia arendamiseks.

9. Koostöö era- ja avaliku sektoriga

10. Projekti juhtimine.

 

Doktorikooli ülesandeks on Eesti teadmistepõhise ja infoühiskonna arengu tugevdamine läbi siseriikliku ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike, millesse on kaasatud ülikoolid, teadus- ja arenduskeskused, ning era- ja avalik sektor.

 

Projekti alameesmärgid on:

 * Tõsta doktoriõppe juhendamise efektiivsust, aidata kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud doktorikraadiga teadustöötajate arvu tõusule ning tagada kõrgetasemelise ja jätkusuutliku doktoriõppe kasv.

* Teadusgruppide- ja rahvusvaheliste sidemete tihendamine läbi doktorantide mobiilsuse suurendamise, luues võimalused teaduskonverentsidel osalemiseks, praktikaks ja osalemiseks rahvusvahelistes projektides.

* Doktoriõppe aja lühendamine doktorantide töö- ja õppeprotsessi toetamise kaudu.

 

Doktorikooli kuulumine

Doktorikoolis saavad osaleda kõik järgmiste doktoriõppekavade üliõpilased, kes on selleks soovi avaldanud:

* bioloogia ja maateaduste haridus (2659)- TÜ

* haridusteadus (80338) - TÜ

* loodusteaduslik haridus (80351) - TÜ

* pedagoogika (2641) - TÜ

* kasvatusteadused (80551)- TLÜ

Lisaks saavad osaleda ka mõne muu õppekava doktorandid, kelle doktoritöö on seotud haridus- ja kasvatusteaduste temaatikaga.

NB! Korraga saab doktorant kuuluda vaid 1 doktorikooli. Küll aga võib doktorant osaleda teiste doktorikoolide üritustel, kui ta ei põhjusta lisakulutusi.

Liitumiseks täita avaldus ja toimetada see allkirjastatult doktorikooli Tallinna või Tartu koordinaatori kätte.

 

TAOTLUSVORMID
  1. Interdistiplinaarse ja/või rahvusvahelise projekti taotlus
  2. Doktorandi välislähetuse taotlus ja sisuline aruanne
  3. Juhendaja välislähetuse taotlus ja sisuline aruanne
  4. Välisjuhendaja Eestisse toomise taotlus
  5. Keelelise toimetamise/ tõlkimise taotlus
  6. Tehnilise tugiteenuse taotlus
  7. Terminoloogia alane nõustamine
  8. Konsultatsiooni registreerimisleht
  9. Hinnavõrdlustabel (teenuste ostmiseks)